Logo projektów EFS

Wymarzone Przedszkole - O projekcie

Projekt "Wymarzone przedszkole" otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 2. Kadry dla gospodarki
Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Olsztynie poprzez utworzenie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej dzięki realizacji zajęć wyrównujących deficyty wśród dzieci, szkolenia nauczycieli oraz włączenie rodziców w życie przedszkola.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  • utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
  • rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z niepełnosprawności) - doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:

  • adaptacja obiektu na potrzeby funkcjonowania placówki przedszkolnej
  • utworzenie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego
  • nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji przez kadrę nauczycielską
  • zaangażowanie rodziców w życie przedszkola
  • zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie rozwoju dziecka
  • zmniejszenie deficytów wśród dzieci

Wartość projektu: 1 036 875,11 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 875 427,11 zł