Logo Projektu EFS

Żłobek marzeń - O projekcie

Projekt "Żłobek marzeń" otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 10 - Regionalny rynek pracy
Działanie 10.4 - Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Głównym celem projektu jest podjęcie lub powrót do aktywności zawodowej osób opiekujących się dzieckiem do lat 3, które zamieszkują subregion olsztyński, dzięki zapewnieniu opieki nad ich dziećmi.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • utworzenie 15 miejsc opieki poprzez dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania
 • wyposażenie i dostosowanie poszczególnych pomieszczeń zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania placówki

Placówka zapewniać będzie w szczególności:

 • Profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku do 3 lat
 • Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne świadczone przez wymaganą przepisami prawa liczbę personelu
 • Prowadzenie programu adaptacyjnego w celu ułatwienia przystosowania się dziecka w żłobku
 • Zaspokajanie potrzeb fizycznych, społecznych, psychicznych i emocjonalnych dziecka
 • Prowadzenie urozmaiconych zajęć dydaktyczno - wychowawczych i rozwojowych zgodnie z programem pracy żłobka
 • szeroki zakres zajęć ogólnorozwojowych: czytanie bajek, zabawy przy muzyce, zajęcia ruchowe, manualne, artystyczne.

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:

 • adaptacja obiektu na potrzeby funkcjonowania placówki opieki nad dzieckiem
 • utworzenie 15 nowych miejsc opieki nad dzieckiem
 • powrót min. 7 osób na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka
 • aktywizacja min. 5 osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu

Wartość projektu: 452 426,43 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 384 562,46 zł